Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
NUORODOS

MOKYKLA Ko mokome  BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA PRIIMA MOKYTIS

MUZIKOS SKYRIUJE – į DAINAVIMO PRADINĘ GRUPĘ, CHORINIO DAINAVIMO,
FORTEPIJONO, SMUIKO, AKORDEONO, KANKLIŲ (ETNINIO MUZIKAVIMO),
FLEITOS, KLARNETO, SAKSOFONO, VARINIŲ PUČIAMŲJŲ (TRIMITO, TROMBONO, EUFONIJOS, TENORO IR KT.) grupes

DAILĖS SKYRIUJE – į TAPYBOS, GRAFIKOS, SKULPTŪROS, PIEŠIMO, DAILĖTYROS, KERAMIKOS MĖGĖJŲ grupes


Prašymai į Muzikos ir Dailės skyrius priimami elektroniniu paštu: birzai.muzika@gmail.com
Informacija tel. (8 450) 3 29 47, mob. tel.
8 683 33 582

Prašymas priimti į Muzikos mokyklą (atsisiųsti formą pildymui)


Mokinių priėmimo į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą tvarkos aprašas


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje 2020-2021 m. m. vykdomos programos:

Pradinis dailės formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 3 metai.
Programos tikslas – padėti mokiniams įgyti, nuosekliai ir sistemingai dailės srities meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius. Mokomasi piešimo, tapybos, skulptūros (keramikos), kompozicijos.

Pagrindinis dailės formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 4 metai.
Programos tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, įgūdžius, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės kompetencijų, tenkinti dailės pažinimo ir individualios kūrybos poreikius. Programos branduolį sudaro šie dalykai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. Yra pasirenkamieji dalykai.

Pradinis muzikinis formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 4 metai (fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių, medinių pučiamųjų ir varinių pučiamųjų instrumentų programos).
Programos tikslas – suteikti mokiniams pradinės muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Pagrindinis muzikinis formalųjį švietimą papildantis ugdymas.
Programos trukmė 4 metai.
Programos branduolį sudaro šie dalykai: muzikavimas, solfedžio, muzikos istorija, ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas. Choro, orkestro, folkloro programas siūlo mokykla, atsižvelgdama į muzikavimo turinį (fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių, medinių pučiamųjų ir varinių pučiamųjų instrumentų programos).
Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Mokestis už vaiko išlaikymą mokykloje:
Besimokantiems muzikos – 18,00 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
Besimokantiems dailės – 18,00 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
Mokiniams sumažinamas mokestis Biržų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Mokestis už vaiko išlaikymą pervedamas į Vlado Jakubėno muzikos mokyklos sąskaitą:
LT77 4010 0413 0005 0129

Į Mokyklą priimami mokiniai, turintys gabumų muzikai ir dailei.
Mokslo metų trukmė ir mokinių atostogų laikas sutampa su Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų.
Priimtų į Mokyklą mokinių tėvai (ar globėjai, rūpintojai) su mokyklos direktoriumi pasirašo mokymo sutartį, kurioje aptariama mokymosi programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminai, mokestis už vaiko išlaikymą mokykloje ir kt.

Iš kitų formalųjį meninį švietimą papildančio ugdymo mokyklų atvykę mokiniai priimami į tą klasę, kuri atitinka jų pasirengimo lygį. Atvykusių (grįžusių) iš užsienio asmenų vaikų, neturinčių meninio ugdymo pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, tėvai (ar globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą mokyklos direktoriui. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nustato vaiko meninių (muzikinių, dailės) pasiekimų lygį ir rekomenduoja vaiką priimti į atitinkamą klasę.
Mokymosi pagal neformaliojo švietimo (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas pasiekimus įteisinantys pažymėjimai išduodami baigus pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas (dailės, fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, akordeono, kanklių, medinių pučiamųjų, varinių pučiamųjų).


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931