Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Savivalda
Ko mokome
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Veiklos planavimas
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės atskaitos
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
NUORODOS

MOKYKLA  

Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vaikų neformalaus švietimo įstaiga, vykdo meninio (muzikos ir dailės) ugdymo programas, siekia užtikrinti kuo aukštesnę ugdymo kokybę, bei sudaro galimybes įgyti menines kompetencijas, tenkinti mokinių ugdymosi, gabumo ir kūrybiškumo bei saviraiškos poreikius. Mokykla puoselėja kultūrinės bei dvasines vertybes, padeda vaikui tapti sąmoninga asmenybe, suteikia meninę brandą ir laiduoja ugdymo tęstinumą aukštesnėse meninio profilio įstaigose. Mokykla plėtoja švietėjišką veiklą visuomenėje: rengia mokinių bei mokytojų koncertus, parodas, plenerus ir festivalius. Suteikia galimybę mokyklos bendruomenei bei visuomenei susipažinti su profesionalių menininkų kūryba.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, kaip Biržų rajono muzikos mokykla, savo veiklą pradėjo 1956 m. rugsėjo 1 d. Pirmoji direktorė Aldona Kezytė. 1959 m. mokyklai pradeda vadovauti energingas Albertas Martinkus. 1960 m. išleidžia pirmąją muzikantų laidą. Joje 3 mokiniai – J. Breimelis, K. Frankas, H. Balčiūnas, o 1961 m. mokykla baigia pirmosios pianistės – V. Balčiauskaitė ir D. Paškevičiūtė.

Nuo 1962 – 1972 metų mokyklai vadovauja Vaclovas Šerkšnas. 1972 - 1975 metais direktore dirba Romualda Varneckienė, o 1975 – 1984 metų Vytautas Četkauskas. Mokykla plečiasi. Joje mokosi 205 mokiniai, dirba 24 mokytojai. 1984 – 1987 metais mokyklai vadovauja buvusi mokyklos absolventė Lina Vireliūnienė, 1987 – 1990 metais Sigitas Liaugminas.

1988 m. prie muzikos mokyklos įkuriamas dailės skyrius. Pirmieji jaunųjų dailininkų mokytojai – Egils Skuja ir Jolanta Vinciūnaitė.

Nuo 1990 – 2000 metų Muzikos mokyklai vadovauja Juozas Puplauskis. Išauga mokinių skaičius, mokosi 250 mokinių, mokykla ir toliau aktyviai dalyvauja respublikiniuose renginiuose.

1995 m. mokykla pradeda organizuoti tradicinius respublikinius styginių orkestro festivalius – seminarus. Organizatorė direktorius pavaduotoja Ramutė Petronytė.

1998 – 2000 metais pastatomi muzikiniai spektakliai „Muzikinė pasaka“, „Varlių koncertas“, „Pirštinė“. Mokytoja R. Degutienė. Respublikinio Balio Dvariono konkurso laureatais tampa Lina Prašmantaitė (mokyt. D. Bukienė), Inga Januševičiūtė (mokyt. R. Petronytė). „Dainų dainelės“ laureatų vardus iškovoja vokalinio ansamblio dainininkės (mokyt. P. Briedienė).

Nuo 1997 m. mokykla 7-rius metus iš eilės rengė tarptautinius Šiaurės Lietuvos muzikos festivalius „Biržai“. Festivalio organizatorė muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Ramutė Petronytė.

Nuo 2000 m. rudens Muzikos mokyklai vadovauja buvusi šios mokyklos absolventė Rima Zuozienė. Mokykloje mokosi 317 mokinių, dirba 30 mokytojų iš jų 11 mokytojų metodininkų, 14 vyresniųjų mokytojų. Mokykla aktyviai įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo koncepciją ieškodama kuo patrauklesnių meninio (muzikos ir dailės) ugdymo formų. Mokytojai lanksčiai taiko ugdymo programas pagal individualius mokinių gabumus bei poreikius. Stiprėja mokyklos bazė, naujose patalpose įsikūrė dailės skyrius. Bendradarbiaujant su ROTARY klubu nupirkta keramikos degimo krosnis, žiedimo staklės, baldų, parūpinti tautiniai rūbai folkloro ansambliui „Untytė“. Mokykla įsigijo naujų muzikos instrumentų, kompiuterių ir kitų ugdymui reikalingų priemonių. Mokykla bendradarbiauja su kitomis apskrities ir respublikos muzikos bei meno mokyklomis, Muzikos ir teatro akademija, Valstybine filharmonija. Palaiko ryšius su Čikagos Vlado Jakubėno draugija, jos skyriumi Vilniuje. Glaudi partnerystė sieja mokyklą su Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Viešąja biblioteka, Kultūros centru, rajono bendro lavinimo mokyklomis. 2002 m. gegužės 11 d. mokyklai suteikiamas žymaus kraštiečio kompozitoriaus Vlado Jakubėno vardas. 2003 m. gegužės 14 d. mokykla surengė I-jį respublikinį Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursą. 2006 m. konkursas perauga į tarptautinį Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursą. 2009 m. planuojamas III-sis tarptautinis Vlado Jakubėno jaunųjų atlikėjų konkursas.

Mokykla kasmet dalyvauja ir laimi įvairius švietimo bei kultūros ministerijų ir kt. organizuojamus konkursus, kurių dėka buvo suorganizuota kūrybinės jaunųjų stygininkų orkestro stovyklos, muzikos festivaliai bei kiti renginiai. Kryptingo vaikų užimtumo projekto „Mes meno pasaulyje“ dėka mokiniai galėjo išvykti į respublikinius bei tarptautinius konkursus, dalyvauti koncertinėse išvykose Lietuvoje ir užsienyje. 2004 m. Antonino Dvoržako tarptautinio konkurso laureatėmis tapo Edita Jareckaitė, Ema Globytė, Gabrielė Griciūnaitė, Vilma Klingaitė ( mokytojos I. Valotkienė ir R. Zuozienė). 2006 m. respublikinio liaudies instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurso laureate tapo Ugnė Viduolytė (mokytoja A. Trapulionytė), 2006 m. tarptautiniame konkurse „Gradus ad Parnassum“ diplomu buvo apdovanotas Mindaugas Variakojis (mokyt. I. Valotkienė), II-me tarptautiniame Vlado Jakubėno konkurse prizininkais tapo Vaida Vireliūnaitė (mokyt. R. Butkevičienė) ir Mindaugas Variakojis (mokyt. I. Valotkienė). Šie jaunieji solistai kartu su mokyklos instrumentiniu ansambliu koncertavo Krokuvoje ir Prahoje.

Vykdomo socializacijos projekto „Bendrauju ir mokausi meno“ dėka suorganizuotas apskrities muzikos mokyklų solfedžio konkursas Biržuose, pučiamųjų instrumentų orkestrų „Pavasario fiesta“ Biržų pilies prieigose, rajono moksleiviams surengtos edukacinės programos „Lietuva dainų šalis“, „Nuo fleitos iki mano skruosto“, „Smuikas - mano draugas“, „Akordeono muzika“, „Klavesino muzika“, S.Prokofjevo pasaka fortepijonui „Petia ir vilkas“ ir kt. Projektas „Gyva protėvių dvasia“ suteikė galimybes suburti rajono bei apskrities moksleivius į folkloro festivalį bei išleisti elektroninį leidinį apie mūsų krašto etninę kultūrą. Šio projekto tęsinio - „Atverkime tūkstantmečio langines“ dėka vyko mokinių etniniai koncertai, buvo supažindinama su tautinių juostų pynimu bei paprastesnių liaudies instrumentų pasigaminimu. 2008 m. dailės skyriaus laimėtas projektas „Gyvybės medis“ suteikė galimybę mokiniams kartu su svečiais iš Norvegijos dalyvauti kūrybiniame plenere, išbandyti naujus meno technikos būdus, įamžinti savo darbuose unikalų Biržų kraštovaizdį.

Į 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventę „Amžių sutartinė“ buvo atrinkti 5 mokyklos kolektyvai: jaunių ir jaunučių chorai (vadovės P. Briedienė ir J. Duderienė), pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovai R. Venskienė, G. Korsakas), folkloro ansamblis „Untytė“ (vadovė A. Butkauskienė), smuikininkų ansamblis (vadovė V. Sabonienė). 2009 m. jaunasis pianistas Kipras Kubilius tapo respublikinio Leono Povilaičio konkurso laureatu (mokyt. R. Butkevičienė).

Folkloro ansamblis „Untyte“. Mokytoja A. Butkauskienė.

Nuo 1998 m. kartu su Hamburgo aukštosios muzikos mokyklos profesore Raminta Lampsatyte mokykla organizuoja Palmyros vardo premijos konkursus. 2009 m. pagrindinės konkurso premijos buvo įteiktos Milanai Žadeikaitei, Tautvydui Giliui, Gabijai Laumytei ir Kamilei Podinskaitei (mokyt. D. Bukienė, R. Butkevičienė, I. Valotkienė). Buvo apdovanoti dailės skyriaus mokiniai Gerda Kasilevičiūtė ir Simona Unglininakitė (mokyt. E. Skuja ir V. Jažauskas).

Mūsų mokyklos mokiniai Giedrė Didzinskaitė, Gabija Laumytė, Kipras Kubilius, Kamilė Podinskaitė, Viltautas Butkevičius, dalyvaujantys profesinės linkmės modulyje, koncertavo Biržų pilies koncertų salėje su žinomais atlikėjais: buvusiu mokyklos absolventu Mantu Makricku ir Simona bei Justina Zajančiauskaitėmis. Groti kartu su žymiais atlikėjais yra sena mokyklos tradicija.

Visapusiškai mokyklos veikla pristatoma rajone bei respublikoje. Rengiamos parodos Kultūros centre, Pilies koncertų bei parodų salėse, švietimo skyriuje, mokyklose, Vilniuje. I. Mažuikaitės operėlė „Klementina ir Valentina“ buvo parodyta Biržuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Vilniuje. Tarptautiniame konkurse „Olimpo muzikale“ Vilniuje Kamilė Podinskaitė apdovanota specialiu prizu (mokyt. I. Valotkienė), respublikiniame Juozo Pakalnio konkurse laimėti 5 diplomai (mokyt. D. Striužienė, G. Korsakas), respublikiniame konkurse „Muzika amabile“ – diplomas. Dalyvauta respublikiniame kamerinių ansamblių Vilniuje „Muzikuokime drauge“ (mokyt. V. Čėrkienė ir G. Korsakas), „Muzikos fiestoje“ Pasvalyje, festivalyje „Šokių pasaulyje“ Vilniuje, koncertuota Taikomosios dailės galerijoje Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kt.

Mokykla populiarina kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybą, aktyviai dalyvauja šiam kompozitoriui skirtose konferencijose, minėjimuose bei koncertuose Stasio Vainiūno namuose Vilniuje, kompozitorių sąjungoje, teatro ir kino muziejuje. Kartu su Mst. Rostropovičiaus fondu mokykla surengė apskrities ir fondo remiamų jaunųjų atlikėjų koncertą Biržų pilyje.

2007 – 2008 m.m. švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame konkurse „Kultūros mokykla“ Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla vienintelė iš apskrities mokyklų gavo įvertinimą kaip „Kultūros mokykla“. Mokyklos iniciatyva Biržuose įvyko M. Petrausko operos „Birutė“ premjera, vyksta Filharmonijos koncertai, vasaros muzikos vakarai.

Po legendinio koncerto su buvusiu mokyklos auklėtiniu M. Makricku.
Centre – jaunieji atlikėjai M. Makrickaitė ir V. Butkevičius.

Jaunieji stygininkai – festivalio „Muzikuokime drauge“ dalyviai po koncerto Vilniuje.
Mokytoja D. Razguvienė.
Palmyros vardo konkurso laureatai: K. Podinskaitė, M. Žadeikaitė, Gilys ir G. Laumytė su Hamburgo aukštosios Muzikos mokyklos profesore Raminta Lampsatyte 2009 m. Muzikinės S. Prokofjevo pasakos „Petia ir vilkas“ jaunieji atlikėjai su mokytojomis R. Butkevičiene, R. Paliuliene, D. Bukiene, I. Valotkiene. Fone – Pabiržės vid. m-klos mokinių piešiniai šios pasakos tema.
Mokyklos instrumentinis ansamblis koncertinių gastrolių Krokuvoje metu. Mokytojai G. Korsakas ir V. Čėrkienė. Jaunių choro dainininkės Lietuvos tūkstantmečio šventėje „Amžių sutartinė“. Choro vadovė P. Briedienė. Jaunučių choras po I. Mažuikaitės operėlės „Klementina ir Valentinas“ premjeros. Mokytojos R. Degutienė ir P. Duderienė. Dailininkės I. Vegienė ir S. Sukanevičiūtė.

Biržų Valdo Jakubėno muzikos mokykla yra vienas ryškiausių miesto kultūros centrų Biržų miesto kultūriniame gyvenime.


Informaciją parengė direktorė Rima Zuozienė


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931